Ngành nghề kinh doanh

HỆ THỐNG NGÀNH KINH TẾ VIỆT NAM

Ban hành theo Quyết định số: 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ
nganh nghe kinh doanh.doc