LÃI SUẤT CHO VAY TỐI ĐA

LÀ BAO NHIÊU

KHÔNG PHẢI MUỐN ÁP LÃI SUẤT CHO VAY BAO NHIÊU % CŨNG ĐƯỢC! 💰

Pháp luật quy định về lãi suất như sau:

Lãi suất vay do các bên thỏa thuận.

Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác.

Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.

(Điều 468 Bộ luật Dân sự)

Trường hợp cho vay với lãi suất cao gấp 5 lần mức tối đa (tức 100%/năm) có thể phạm vào tội Cho vay lãi nặng quy định Điều 201 Bộ luật Hình sự.