Bàn về tinh thần pháp luật

 • TẢI VỀ: Vì vấn đề quyền tác giả, xin vui lòng mua sách có bản quyền.

Danh sách chương

 • LỜI NGƯỜI DỊCH
 • Tiểu sử montesquieu
 • Tiểu dẫn
 • Lời cầu nguyện các nữ thần đồng trinh trên núi pierie
 • Lời tựa
 • Lời nói đầu
 • Quyển I: Bàn về luật pháp nói chung
 • Quyển II: Pháp luật rút trực tiếp từ trong bản chất của chính trị
 • Quyển III: Bàn về những nguyên tắc của ba loại chính thể
 • Quyển IV: Luật về giáo dục phải tương ứng với nguyên tắc của chế độ
 • Quyển V: Các luật do nhà lập pháp đưa ra phải tương ứng với nguyên tắc của chính thể
 • Quyển VI: Hệ quả của nguyên tắc trong mối liên quan đến việc đơn giản hóa các luật dân sự, hình sự, hình thức xét xử và phương thức trừng phạt
 • Quyển VII: Hệ quả của các nguyên tắc khác nhau trong ba chính thể liên quan tới luật hạn chế xa hoa và điều kiện phụ nữ
 • Quyển VIII: Sự sa đoa trong nguyên tắc của ba loại chính thể
 • Quyển IX: Pháp luật trong quan hệ với lực lượng phòng thủ
 • Quyển X: Các luật trong quan hệ với lực lượng tấn công
 • Quyển XI: Các luật tạo ra tự do chính trị trong mối quan hệ với hiến pháp
 • Quyển XII: Các luật tạo ra tự do chính trị trong mối quan hệ với công dân
 • Quyển XIII: Tự do trong quan hệ giữa mức đóng góp với sự dồi dào của thu nhập công cộng
 • Quyển XIV: Pháp luật trong quan hệ với khí hậu tự nhiên
 • Quyển XV: Luật nô lệ dân sự có quan hệ như thế nào với tính chất của khí hậu
 • Quyển XVI: Luật về nô lệ trong gia đình quan hệ thế nào với tính chất khí hậu
 • Quyển XVII: Các luật phục vụ chính trị trong quan hệ với khí hậu
 • Quyển XVIII: Các luật trong quan hệ với tính chất đất đai

...